Minder verzuim

SPARKles HR diensten kan u op verschillende manieren helpen uw ziekteverzuim te verminderen. Dat komt de sfeer binnen uw bedrijf én uw portemonnee ten goede.

1. Beleid schrijven
Het ziekteverzuimbeleid vormt onderdeel van het integraal personeelsbeleid en is erop gericht verzuim van personeel te voorkomen en te verminderen. In het ziekteverzuimbeleidsplan wordt omschreven welke maatregelen zijn genomen om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers te bevorderen. Met andere woorden: het ziekteverzuimbeleid helpt een optimaal werkklimaat te scheppen.

Het ziekteverzuimbeleid heeft als doel:

  • arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen;
  • ziekteverzuim tot een minimum te beperken;
  • de wetgeving op dit gebied na te leven.

SPARKles HR diensten schrijft – samen met u – een gedegen en praktisch ziekteverzuimbeleid.

2. Verzuimreglement
Beschikt u nog niet over een verzuimreglement of vind u het prettig als hier een kritische blik op wordt geworpen? SPARKles HR diensten zorgt dat er straks een helder en eenduidig reglement ligt.

3. Wet Verbetering Poortwachter (WVP)
Sinds 1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter van kracht. De regeling is ingesteld om het reïntegratieproces in het eerste ziektejaar beter te laten verlopen en de instroom in de WIA te beperken. Met deze wet hebben werkgever én werknemer meer verantwoordelijkheid gekregen. Aan het einde van het tweede ziektejaar toetst het UWV of de werkgever en de werknemer voldoende hebben gedaan om reïntegratie te bereiken.

SPARKles HR diensten stimuleert de betrokkenheid van leidinggevenden en collega’s bij de situatie waarin de zieke zich bevindt.

4. Casemanager
In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is een casemanager noodzakelijk. Dit hoeft niet per definitie een HR manager te zijn. Een casemanager is de persoon die uitvoering van het plan van aanpak  conform WVP coördineert en de vaste contactpersoon is voor de werknemer.

SPARKles HR diensten kan hierin de betreffende casemanager ondersteunen indien gewenst.

5. Arbodienst
Het heeft zeker voordelen als u contract afsluit met een Arbodienst:

  • Bedrijfsarts / verzuimconsulent beoordeelt de gezondheidstoestand van individuele medewerkers;
  • adviseert met betrekking tot medische beperkingen in inzetbaarheid van individuele medewerkers;
  • kan onderzoek verrichten en adviseren met betrekking tot de gezondheidstoestand en het welzijn van (groepen) medewerkers.

Het is echter wel zaak dat u de Arbodienst kiest die het beste bij uw bedrijf past.

SPARKles HR diensten helpt u een juiste keuze te maken.

6. Arbeidsdeskundige
Soms is het nodig om een arbeidsdeskundige in te schakelen bij een verzuimdossier van een
medewerker. SPARKles HR diensten heeft direct contact met ervaren arbeidsdeskundigen.