Modernisering Ziektewet

De wetswijziging leidt tot grondige (her)vorming van het ziekteverzuim- en re-integratiebeleid bij een organisatie!

De wet bevat:
* regelingen die werkhervatting van zieke werknemers zonder werkgever stimuleren;
* langdurig ziekteverzuim onder deze populatie terug te dringen en
* de instroom van Ziektewet gerechtigden in de Wet WIA te voorkomen.

Gedifferentieerde WGA premie:

Op dit moment is een werkgever gedurende maximaal 10 jaar (financieel) verantwoordelijk voor de WGA-lasten van zijn vaste werknemers (WGA-vast).

Sinds 1 januari 2014 krijgt de werkgever de rekening voor het verzuim en de arbeidsongeschiktheid van de flexwerkers (WGA Flex):
(1) de instroom van werknemers met een tijdelijk dienstverband en die ziek uit dienst zijn gegaan;
(2) van werknemers met een tijdelijk dienstverband en die binnen
4 weken na einde van hun dienstverband ziek worden (nawerking);
(3) van werknemers met een fictieve dienstbetrekking (zoals oproepkrachten, thuiswerkers, stagiaires en provisiewerkers).

Hoe groter een bedrijf, hoe zwaarder de component van de gedifferentieerde premie is!